Termín konania: 26.–28.09.2019
Miesto konania: Hotel Double Tree by Hilton, Košice

Registrácia
  pre účastníkov a zástupcov spoločnosti je iba online cez elektronický formulár priamo na stránke, odrážka REGISTRÁCIA. Izby nie je možné objednať e-mailom ani telefonicky.
Firemnú registráciu je nutné riadne elektronicky realizovať do 15.08.2019. Bližšie info v časti REGISTRÁCIA.
Lekári, zdravotné sestry, laboratórni pracovníci, iní zdravotní pracovníci a študenti sa registrujú individuálne cez registračný formulár. Iný typ registrácie neakceptujeme. Izby nie je možné objednať e-mailom ani telefonicky. Bližšie info v časti REGISTRÁCIA.
Organizátori podujatia si vyhradzujú právo registráciu predčasne ukončiť z kapacitných dôvodov kongresovej miestnosti.

Prihláška spoločnosti
  V prípade, že máte záujem prihlásiť Vašu spoločnosť na odborné podujatie KHTD 2019 ako partnera podujatia, kontaktujte nás prosím na khtd@khtd.sk alebo hematologia@hematologiask.sk. Na základe Vašej požiadavky Vám zašleme potrebné dokumenty. Registrovať zamestnancov spoločnosti je možné až po akceptovaní záväznej prihlášky.
Registrácia pre účastníkov a firmy bude aktívna od 31.5.2019.

Zmeniť záznam
  v odrážke REGISTRÁCIA je možnosť zmeny záznamu bez poplatku do 15.08.2019. Po tomto termíne je zmena záznamu len informatívna.

Storno poplatok
 Vyplnením on-line registračného formuláru je Vaša registrácia záväzná. Zmena je možná bez účtovania STORNO poplatku do 15.08.2019. Po tomto termíne je účtovaný STORNO poplatok z ubytovania.
Týždeň pred kongresom je STORNO poplatok účtovaný vo výške 100% Vami objednaných služieb.

Registračný poplatok

do 20.09.2019 na mieste
Lekári 30,00 € 50,00 €
Zdravotné sestry, pôrodné asistentky
a medicínsko-technický pracovníci
10,00 € 20,00 €
Zástupcovia spoločností 30,00 € 50,00 €
Študenti s platnou ISIC kartou v prípade voľnej kapacity a po registrácii majú voľný vstup.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály (obal na materiál, program, kniha abstraktov).
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Spôsob platby
  Faktúru za registračný poplatok účastníka systém generuje automaticky v deň registrácie a faktúra je odoslaná platiacemu subjektu uvedenému pri registrácii. Platiaci subjekt je možné zmeniť len v danom mesiaci. Faktúru je potrebné uhradiť najneskôr do 20.09.2019 bankovým prevodom na účet v Tatra banke, a.s., WOW! production, s.r.o. číslo účtu: 2629762300/1100 | IBAN: SK52 1100 0000 0026 2976 2300 | Variabilný symbol: prosíme uviesť číslo faktúry. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica) je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku, si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. Prosíme firmy, ktoré hradia registračný poplatok pre partnerov (účastníkov kongresu), aby nám zaslali menný zoznam a tiež týchto doplnili pri elektronickej firemnej registrácii do zoznamu prehľad registračného poplatku za účastníkov.

Kontakt
khtd@khtd.sk | wow@wow-production.sk

Prednášky
  abstrakty poprosíme odovzdať do 15.08.2019. V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, v tlačenom materiáli bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný. Bližšie info v časti ABSTRAKTY.

Postery
  podklady na tlačenú verziu posterov (viď. pokyny pre napísanie posteru) prosíme odovzdať do 29.08.2019. Tlač, grafickú úpravu a umiestnenie postera počas konferencie zabezpečuje organizátor. Bližšie info v časti ABSTRAKTY.

Kredity
  Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.
Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle Vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou aktreditačnou radou (EACCME).

Stravovanie
  Stravovanie pre účastníkov je hradené organizátorom podujatia z vyzbieraných sponzorských príspevkov.

Ubytovanie
  Na základe kongresových podmienok je účastníkom hradené ubytovanie v dvojlôžkových izbách z vyzbieraných sponzorských príspevkov do vyčerpania voľných kapacít.

Vstup na podujatie
  bude kontrolovaný a umožnený iba účastníkom a zástupcom vystavovateľov zaregistrovaných v zmysle registračných podmienok konferencie. Možnosť registrácie je iba online cez registračný formulár. Prihlášky doručené inou formou (vrátane firemných a hromadných prihlášok) nebudú akceptované.
Novinkou na kongrese sú čipové karty s QR-kódom slúžiace na evidenciu o účasti pre potreby SLK.

Agentúra poverená organizáciou a technickým zabezpečením:
WOW! production, s.r.o., Banšelova 6, 82104
Dafne M. Chlebničanová Tel: +421 902 906 906 | dafne@wow-production.sk

OZ HematológiaSK
Michaela Stražanová    Tel: +421 905 189 187  | hematologia@hematologiask.sk | khtd@khtd.sk

Košické hematologické a transfuziologické dni 7. ročník