Vážené kolegyne a kolegovia,

ďakujeme za váš záujem mať poster na 7. ročníku KHTD. Podujatie sa uskutoční 26. – 28. septembra 2019 v Košiciach, hotel Double Tree by Hilton. Zároveň vás chceme požiadať, aby ste do 15.08.2019 poslali abstrakt svojho posteru.
Jediným korektným spôsobom zasielania abstraktu je jeho nahratie do systému cez elektronický formulár.


Pravidlá konferencie pre abstrakt posteru:
 1. Všetky akceptované abstrakty budú súčasťou recenzovaného zborníka abstraktov s prideleným ISBN číslom. Zaslaním abstraktu autor a spoluautori zároveň automaticky vyjadrujú súhlas z jeho zverejnením.
 2. Prvý autor abstraktu je zároveň prezentujúcim autorom posteru. Preto je povinný sa na konferenciu riadne zaregistrovať.
 3. Mená a priezviská autorov/spoluautorov je potrebné uvádzať celé, bez použitia skratiek, titulov alebo iniciál.
 4. Ku každému autorovi/spoluatorovi príspevku je potrebné uviesť aj jeho pracovisko, pričom použitie skratiek nie je prípustné.
 5. O zaradení/nezaradení do posterovej sekcie rozhoduje vedecký výbor kongresu. Prvý autor prednášky bude informovaný e-mailom minimálne dva týždne pred konaním konferencie.
 6. Abstrakt musí pozostávať z týchto častí: Úvod, cieľ, metódy, výsledky, záver, konflikt záujmov a kľúčové slová (3-5 slov).
 7. Maximálny počet slov abstraktu je limitovaný na 250.
 8. Abstrakt môže byť napísaný len v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
 9. Súčasťou abstraktu nemôžu byť tabuľky a grafy.
 10. V abstrakte je možné použiť štandardné a všeobecne známe skratky. V prípade použitia špeciálnej skratky, je pri jej prvom použitý potrebné význam vysvetliť.
 11. Termín dodania abstraktu je do 15.08.2019. Tento termín je záväzný a nebude predlžený.

V prípade akceptácie abstraktu je potrebné na adresu khtd@khtd.sk zaslať pripravený poster vo formáte .pptx alebo .pdf. Organizátori konferencie zabezpečia jeho tlač. Po skončený konferencie je možné si poster odniesť (len prvým autorom). V opačnom prípade bude poster skartovaný. Organizátor nezabezpečuje jeho zasielanie poštou.


Ďakujeme a tešíme sa na vašu účasť!

Košické hematologické a transfuziologické dni 7. ročník